Årsmøtet er Akerselva Padleklubbs høyeste myndighet, og avholdes hvert år iløpet av mars måned.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Innkalling

Innkalling og saker

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens hjemmeside og Facebook-side. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Tillitsvalgte

Ordinært årsmøte velger tillitsvalgte.

Se menyvalget Tillitsvalgte for oversikt over hvem som er valgt til tillitsverv. Vil du bidra på noe nivå via tillitsverv eller frivillig arbeid så er det bare å ta kontakt!

APKs lov 

Det vises til APKs lov for informasjon rundt formkrav til årsmøter, styremøter, saksbehandling , protokoller, habilitet, økonomi mv.