Kontrollutvalget velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra valgkomitéen.  Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

  1. Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
  2. Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 
  3. Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
  4. Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. (

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

Komtrollutvalgets medlemmer

Kontrollutvalget består av en to medlemmer og ett varamedlem.

Se menyvalget Tillitsvalgte for oversikt over hvem som er i kontrollutvalget.

Kjøreregler for kontrollutvalget

Det vises til APKs lov rundt formkrav og gjennomføring for kontrollutvalget. Se også NIFs side for oversikt hjelpemidler mv.