Kontrollutvalget velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra valgkomitéen. Kontrollutvalgets oppgave er å kontrollere klubbens regnskap med tilhørende beretning til årsmøtet. 

Komtrollutvalgets medlemmer

Kontrollutvalget består av en to medlemmer og ett varamedlem.

Se menyvalget Tillitsvalgte for oversikt over hvem som er i kontrollutvalget.

Kjøreregler for kontrollutvalget

Det vises til APKs lov rundt formkrav og gjennomføring for kontrollutvalget. Se også NIFs side for oversikt hjelpemidler mv.