Medlemmers og klubbens ansvar for forsikringer

I Akerselva Padleklubb er det utover felles organiserte aktiviteter lagt vekt på egenorganisering enten medlemmer benytter eget utstyr eller låner av klubben. Det er viktig at både klubben og det enkelte medlem er bevisst seg sitt ansvar knyttet til sikkerhet og behov for forsikring om uhellet skulle være ute.

Sett deg inn i innholdet på de tre flikene nedenfor:

Medlemmers behov for egne forsikringer

Medlemmer må selv sikre seg mot ulykker

Medlemmene har selv ansvar for aktivitetene de deltar i via Akerselva Padleklubb. Er du tilstrekkelig forsikret dersom et uhell skulle skje?

Det enkelte medlem må selv vurdere behovet for or egen ulykkesforsikring. Klubbens delkasko båtforsikring for egne kajakker beskrevet under fliken APKs forsikringer har en  grunndekning som APKs medlemmer bør være kjent med sett i forhold til hva en selv har av forsikringer.

Barn dekkes av NIFs barneidrettsforsikring  ved organisert aktivitets i klubbens regi fram til de fyller 13 år. Alle andre medlemmer må sørge for egen ulykkesforsikring.

Medlemmer må selv sikre eget utstyr

Medlemmer må selv sørge for å forsikre eget utstyr, så som kajakker (sjekk også hva som dekkes av din egen innboforsikring mv.). Husk å sikre eget utstyr når dette ikke er i bruk!

Info om forsikringer hos Norges Idrettsforbund

Klikk her for å gå til NIFs sider for generell informasjon om  krav til forsikringer for lag og foreninger.

Kort om behovet for forsikring ved lån/leie kajakkutstyr

Krav til bruker ved bruk av APKs utstyr mht. forsikring
  • Klubbens forsikringer og ansvar er begrenset til det som fremgår nedenfor og gjeldende forsikringsavtale.
  • Bruker må selv vurdere eget behov for forsikring ansvar/ulykke utover dette (mange har dette via egen innboforsikring).
Krav til bruker ved lån av Mad Goats sitt utstyr mht. forsikring
  • Klubbens forsikringer og ansvar er begrenset til det som fremgår nedenfor og gjeldende forsikringsavtale.
  • Enmå selv vurdere eget behov for forsikring ansvar/ulykke utover dette (mange har dette via egen innboforsikring).

Klubbens forsikringer

Klubbens ulykkesforsikring
Forsikringen dekker alle frivillige som deltar på dugnad og i frivillig, ulønnet arbeid for klubben, for eksempel som trener eller kioskvakt.   Det vises til båtforsikring for dekning knyttet til ulykke for brukere av kajakker.
Klubbens båtforsikring for kajakker med grunnforsikring ulykke

Klubben har  delkasko båtforsikring for sine egne kajakker.  Denne omfatter klubbens kajakker og gir dekning ved brann-, vann- og tyveriskader og andre plutselige og uforutsette skader. Den gjelder ikke under transport.  Merk krav til sikring av eiendeler for at forsikringen skal gjelde.

Båtforsikringen har også en begrenset ulykkesforsikring for bruker av utstyr (se også anbefaling ovenfor om å vurdere egen ulykkesforsikring i tillegg til nevnte).

Viktig: Gratis lån via Mad Goats sitt kajakkutlån for medlemmer dekkes ikke av denne forsikringen.

Klubbens ansvarsforsikring
Klubben har egen ansvarsforsikring. Forsikringen kan begrense klubbens økonomiske tap hvis det oppstår skader på mennesker eller ting i forbindelse med drift, aktiviteter eller arrangementer.
Klubbens kriminalitets-/underslagsforsikring

Klubben har egen underslagsforsikring slik en er pålagt gjennom NIFs lovverk. Forsikringen kan begrense klubbens økonomiske tap hvis ansatte, tillitsvalgte eller medlemmer gjør straffbare handlinger.

Klubbens styreansvarsforsikring

Et styreverv er personlig, og som styremedlem kan en bli holdt erstatningsansvarlig. Med en styreforsikring begrenses styremedlemmenes økonomiske tap.

Klubbens rettshjelpsforsikring

Forsikringen dekker utgifter til advokat, rettssak, sakkyndige og vitner når klubben er part i en tvist som er omfattet av forsikringen.

Info om forsikringer hos Norges Idrettsforbund

Klikk her for å gå til NIFs sider for generell informasjon om  krav til forsikringer for lag og foreninger.